เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ฯ

 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
(Agricultural Study Center by The King's Sufficient Economy)
วิทยาเขตหนองคาย       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์ อาจารย์มานิตย์ ผิวขาว สู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา.... เว็บไซต์อาจารย์มานิตย์ ผิวขาว

Google
สืบค้นทั่วโลก สืบค้นในเว็บไซต์
Counter Stats
sell ute
sell ute Counter
จำนวนผู้เข้าชม(เริ่มนับ2กันยายน2549)
                
 เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญา/แนวคิด/การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
ปก
บทที่1 เศรษฐกิจพอเพียง
บทที่2 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่3 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ
บทที่4 การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแนวทางคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1 ความเป็นมา
บทที่2 วรรณกรรมปริทัศน์ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่3 ความหมายเชิงทฤษฎีของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่4 ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
บทที่5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐ
ศาสตร์ในมิติต่างๆ
บทที่6 ตัวอย่างการสร้างความเข้าใจและการขยายผลปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วรรณกรรมปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่2 การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมในระดับต่างๆ
บทที่3 การบริหารเศรษฐกิจรายสาขา
บทที่4 ด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
บทที่5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
บทที่6 ด้านวิถีชีวิต
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทนำ
บทที่1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่2 ปฏิสัมพันธ์โลกาภิวัฒน์กับเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่3 ปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่4 เป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกอจพอเพียงพื้นที่ต่างๆ
บทที่5 ข้อเสนอเพื่อการดำเนินการขั้นต่อไป
ประสบการณ์/การดำเนินงาน
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1 ความเป็นมา
บทที่2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์
บทที่3 แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่4 ขอบเขตและแนวทางในการดำเนินงาน
บทที่5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
บทที่6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่7 ดัชนีติดตามผลการดำเนินงาน
บทที่8 กลไกการดำเนินงาน
ความรู้จากวิทยากรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ
     ผู้อำนวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง ศสช.
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารงาน
เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงกับวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 การเกษตร
เกร็ดความรู้การเกษตร
เกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ/สมุนไพร
เกษตรอินทรีย์คืออะไร
 หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย์
สถานการณ์การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
ผักอินทรีย์คืออะไร
การผลิตพืชอินทรีย์
 การค้าที่เป็นธรรม
การตลาดและการค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
การรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
 มาตรฐานสินค้าเกษตร
 เกษตรชีวภาพ ก้าวที่สองของเกษตรกร
 > ดอก ผล ต้น ใบ มีประโยชน์ทางสมุนไพรอย่างไร
 
 
 
ประสบการณ์การทำการเกษตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน
 
 
 
 
 
แนวคิดเครือข่าย
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพกิจกรรม     จุดเริ่มต้น15 มิ.ย.2548
     ร่วมแรงร่วมใจ มิ.ย.-ก.ค. 2548
     เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ 3 ก.ย. 2548 
     ดอกผลความทุ่มเท 15 ม.ค. 2549 
     อบรมเกษตรธรรมชาติแก่นักศึกษาฯ20ส.ค.48 
     อบรมเกษตรธรรมชาติแก่เกษตรกรฯ3-4ก.ย.48

     อบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบ18-19มี.ค.49 
     อบรมเกษตรอินทรีย์ 15 กรกฎาคม 2549
 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศ

 

 

 

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องการเกษตร/เกษตรอินทรีย์/เกษตรชีวภาพ
     -
สหกรณ์กรีนเนทและมูลนิธิสายใยแผ่นดิน
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมส่งเสริมการเกษตร
     - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
     - โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
     - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
     - ศูนย์บ
     - ศูนย์บ

 

     
เศรษฐกิจพอเพียง
เครือข่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ปี 2548
     -โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตรฯ
     -โครงการอบรมเกษตรธรรมชาติแก่นักศึกษาฯ
     -โครงการอบรมเกษตรธรรมชาติแก่เกษตรกรฯ

  ปี 2549
     -โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงกบ อบต.โพธิ์ชัย
          ผลการประเมินผลโครงการ 
     -โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรจังหวัดหนองคาย

 โครงการ