อาจารย์มานิตย์  ผิวขาว
Counter Stats
sell ute
sell ute Counter
จำนวนผู้เข้าชม (เริ่มนับ2กันยายน2549)

ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์ อาจารย์มานิตย์ ผิวขาว สู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา..รายวิชา 962342 เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labor Economics)...

ประกาศการเรียนการสอน

 
 
     (21ม.ค.51)
   >>คำถามและกิจกรรมท้ายบทที่ 4 ส่วนที่1 (20ธ.ค.50)
    >>กิจกรรมท้ายบทที่2 (29พ.ย.50) ข้อมูลประกอบ
          -คำถามข้อที่1 , คำถามข้อที่2 , คำถามข้อที่3
 
ภาพกิจกรรมรายวิชา
ดูงานรายวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงาน การคลังท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง จ.กรุลเทพฯ-ชลบุรี (28ม.ค.51)
   ในวันที่ 24-27 ม.ค.51 มีการเดินทาง
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและศึกษาดูงาน
จ.กรุงเทพฯ-ชลบุรี ณ สำนักงานประ
กันสังคม , อบจ.ชลบุรี , บ.สยามโตโย
ต้าอุตสาหกรรม จก.และศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง
 -สปส.เสียงช่วงแรกเสวนาแลกเปลี่ยน
 -สปส.เสียงช่วงพิธีเปิด/เสนอผลการวิจัย
 -สปส.เสียงช่วงบรรยายพิเศษระบบ
ประกันสังคม

 -อบจ.ชลบุรีเสียงบรรยายพิเศษ
 -บ.สยามโตโยต้าฯเสียงบรรยายพิเศษ
 -ศูนย์ฯมาบเอื้องเสียงช่วงบรรยายพิเศษ
 -ศูนย์ฯมาบเอื้องเสียงช่วงดูฐานต่างๆ
 -เสียงแสดงความคิดเห็นสรุปผลการ
ดูงานช่วงระหว่างเดินทางกลับเก็บข้อมูลวิจัย(แบบสอบถาม)รายวิชา 962342 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
การวิจัยเรื่อง
สภาพเศรษฐกิจและความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของ
แรงงานนอกระบบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เสียงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนรถระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลวิจัย
เสียงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนผาแต้ม
วันที่ 14 ธ.ค.2550 จังหวัดอุดรธานี, หนองบัวลำภู, เลย
วันที่ 8-10 ธ.ค.2550 จังหวัด กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีษะเกษ, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร, นครพนม, สกลนคร
ข่าว/สถานการณ์ทางแรงงาน
   สถานการณ์แรงงานปี2549-ไตรมาส3ปี2549
    ภาวะการจ้างงานของประชากร เดือนกันยายน 2549
   ข่าวสารตลาดแรงงาน
   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรครึ่งปีแรก2549
   
เกร็ดความรู้ทางแรงงาน
   การบริการจัดหางานในประเทศ
   ตลาดนัดพบแรงงาน
   ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
   แนวปฏิบัติในการขออนุญาติทำงานของแรงงานต่างด้าวตามมติ       ครม.20ธันวาคม2548
   การพิจารณาจัดสรรโควตาให้นายจ้างที่นำคนงานต่างด้าวมา
      ประกันตนตามมาตรา54พรบ.คนเข้าเมือง2522
   สัมมนาการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
   สัมมนาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ
      พม่า ลาว และกัมพูชา 24มกราคม2549 ชุด1 , ชุด2
    การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
    มาตรฐานฝีมือแรงงาน
    การส่งเสริมและประสานการพัฒนาฝีมือ แรงงาน
   สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง-ลูกจ้าง
   สวัสดิการแรงงาน
   มาตรฐาน/อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ
   กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
    กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
   แผนพัฒนากฎหมาย
   กฎหมายแรงงาน1 , กฎหมายแรงงาน2
   มาตรฐานแรงงานไทยและแรงงานสัมพันธ์
    สำนักงานประกันสังคม
    ความรู้กองทุนประกันสังคม
   พรบ.ประกันสังคม
   สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 บทความทางแรงงาน
   เศรษฐกิจ "นอกระบบ" สะท้อนระดับการพัฒนาประเทศ
    แรงงานในภาคอุตสาหกรรม อีกเสี้ยวของ "คนจน" ในสังคมไทย
    ประกันสังคมไม่ใช่ของฟรี
    แนวโน้มการว่างงานลด ผลพวงอัดฉีดรากหญ้า
    เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจพอเพียง
    มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2548 บนพื้นฐานความไม่มั่นใจ และความไม่สมมาตร
    รวมกองทุนประกันสังคม ควรถามผู้ใช้แรงงานก่อน
งานวิจัยทางแรงงาน
   สรุปผลการสัมมนาเรื่องการค้มครองทางสังคมสำหรับผู้อยู่ใน
เศรษฐกิจนอกระบบในชุมชน
   ความต้องการแรงงานและแนวโน้มในอุตสาหกรรมการผลิต7อุต
สาหกรรม
    บทคัดย่อโครงการวิจัยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน
   รายงานฉบับสมบูรณ์ผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย
   ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การผลิต : ศึกษากรณี อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์
   ประเด็นและปัญหาความต้องการแรงงานในประเทศไทย
   การดำเนินการและการปรับตัวของโครงการประกันสังคม
 
เสียงบรรยายอื่นๆ
   การนำเสนอรายงานวิจัยแบบจำลองตลาดแรงงาน (3มี.ค.51)
   การเสนอแนะรายงานวิจัยแบบจำลองตลาดแรงงาน (3มี.ค.51)
 เอกสารเพิ่มเติม/ข้อมูล/ข่าว/บทความ
บทที่ 1 บทนำ
 โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดหนองคาย
 สถานประกอบทั่วประเทศ
 รายได้ประชาชาติปี 2540-2547
 สถิติแรงงาน(1)
บทที่ 2 อุปทานของแรงงาน
 ข่าว/บทความ
 การสำรวจกำลังแรงงาน
 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2541-2548
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรปี2523-2558
 ฐานข้อมูลแรงงานไทย
 สถิติแรงงาน(1)
 สถิติแรงงาน(2)
 ตัวอย่างแนวคำถามท้ายบท
   >>กิจกรรมท้ายบทที่2 (29พ.ย.50) ข้อมูลประกอบ
          -คำถามข้อที่1 , คำถามข้อที่2 , คำถามข้อที่3
บทที่ 3 อุปสงค์ต่อแรงงาน
 ข่าว/บทความ
  SMEsไทยกับการเพิ่มผลผลิต(Productivity)
  การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
 ผลิตภาพการผลิตของประเทศไทย
 ผลิตภาพแรงงาน(กรณีจำนวนแรงงาน)จำแนกตามสาขาารผลิต
ปี2530-2544
 ผลิตภาพแรงงาน(กรณีชั่วโมงการทำงาน)จำแนกตามสาขาการ
ผลิต ปี 2530-2544
 ดัชนี ผลิตภาพแรงงาน(กรณีจำนวนงาน)จำแนกตามสาขา
การผลิต 2530-2544
 ดัชนี ผลิตภาพแรงงาน(กรณีชั่วโมงการทำงาน)จำแนกตาม
สาขาการผลิต2530-2544
ผลิตภาพแรงงาน 2538-2552
 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติด้านการผลิต
 ทิศทางและประมาณการความต้องการแรงงานฝีมือใน
อุตสาหกรรมหลัก
 ปริมาณและคุณภาพของบัณฑิตกับความคาดหวังของภาครัฐ
และภาคเอกชน
บทที่ 4 ตลาดแรงงาน
 ข่าว/บทความ
แรงงานนอกระบบ : คุณภาพชีวิตที่ยังขาดหาย
 สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ปี2549
 ฐานข้อมูลแรงงานไทย
 สถิติแรงงาน(1)
 สถิติแรงงาน(2)
 การศึกษาโครงสร้างตลาดแรงงานและการประมาณการ
ความต้องการแรงงานในช่วงแผน7
>>คำถามและกิจกรรมท้ายบทที่ 4 ส่วนที่1 (20ธ.ค.50)
บทที่ 5 ค่าจ้าง
 ข่าว/บทความ
 ค่าจ้างขั้นต่ำในระบบเศรษฐกิจไทย
 ข้อมูลตัวเลขค่าจ้างและอื่นๆ
 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ2516-ปัจจุบัน
 ค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
 ค่าจ้างขั้นต่ำตามฝีมือแรงงาน
 ฐานข้อมูลแรงงานไทย
 สถิติแรงงาน(1)
 ค่าจ้างขั้นต่ำปี2550 และอดีต
บทที่ 6 การจ้างงานและการว่างงาน
 ข่าว/บทความ
 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
 ประชากร แรงงาน ค่าจ้าง
 ฐานข้อมูลแรงงานไทย
 สถิติแรงงาน(1)
 สถิติแรงงาน(2)
บทที่ 7 การเคลื่อนย้ายแรงงาน
 ข่าว/บทความ
 แรงงานไทยในตะวันออกกลาง : พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
  สังคมชนบทสู่สังคมเมือง
 
บทที่ 8 สหภาพแรงงาน
 แรงงานสัมพันธ์
 สถิติแรงงาน(1)
 สถิติแรงงาน(2)
 สหภาพแรงงาน อสมท.
สหภาพแรงงานไทยเรยอน สหกรณ์ออมทรัพย์สรง.ไทยเรยอน
 สหภาพแรงงานวีสทีออนแห่งประเทศไทย
 โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์2518
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541 
 กฎหมายแรงงาน
บทที่ 9 ปัญหาแรงงานและนโยบายรัฐบาล
 สถิติแรงงาน(1)
 สถิติแรงงาน(2)
 แรงงานเด็กในเอเชีย
 อนุสัญญาฉบับที่182
  สถานการณ์ปัญหาแรงงานเด็กในประเทศไทย2543
  ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลแผนปฏิบัติการหลักของปฏิญญา
เพื่อเด็กไทย
 แรงงานสตรีในภาคอุตสาหกรรมส่งออก
  ปัญหาแรงงานไทยในสายตาประชาชน
  แรงงานต่างด้าว
  ปัญหาแรงงานต่างด้าว
  'แรงงานต่างด้าว' เรื่องของชาวไทย
  ชีวิตบนเส้นด้าย “แรงงานต่างด้าว”
  แผนพัฒนาคุณภาพคนและแรงงาน
  อนาคตทุนทางสังคมไทยในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่10
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานไทยในระบบโลจิสติกส์
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2548 - 2551
  แผนยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 คำแถลงนโยบายของรัฐบาล ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

 

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://web.nkc.kku.ac.th/manit/     Email: manit_nkc@yahoo.com
สื่อการเรียนการสอน  งานวิจัย/บทความ/แนวคิด  ภาพกิจกรรม  งานวิจัย/บทความ/ผลงานของนักศึกษา  ศิษย์เก่า   แผนผังเว็บไซต์  หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับ...สู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา>>>รายวิชา 962342 เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labor Economics)...

สื่อการเรียนการสอน
รายวิชา 962342 เศรษฐศาสตร์แรงงาน

 


 เอกสารประกอบการสอน ภาค 2 ปี 2552
แผนการสอน (Course Outline) Pdf  Word
บทที่ 1 บทนำ  Pdf  Power Point เสียงบรรยาย1
บทที่ 2อุปทานของแรงงาน  Pdf  Power Point
         เสียงบรรยาย1   เสียงบรรยาย2
บทที่ 3 อุปสงค์ต่อแรงงาน   Pdf  Power Point  เสียงบรรยายช่วง1  
            เสียงบรรยายช่วง2  เสียงบรรยายช่วง3 
บทที่ 4 ตลาดแรงงาน  Pdf  Power Point
            เสียงบรรยายช่วง1  เสียงบรรยายช่วง2 
บทที่ 5 ค่าจ้าง  Pdf  Power Point    เสียงบรรยายช่วง1
บทที่ 6 การจ้างงานและการว่างงาน  Pdf  Power Point
            เสียงบรรยายช่วง1  
บทที่ 7 การเคลื่อนย้ายแรงงาน  Pdf  Power Point
            เสียงบรรยายช่วง1  
บทที่ 8 สหภาพแรงงาน  Pdf  Power Point
            เสียงบรรยายช่วง1  
บทที่ 9ปัญหาแรงงานและนโยบายรัฐบาล  Pdf  Power Pointปรับเพิ่ม
            เสียงบรรยายช่วง1  
การนำเสนอรายงานประจำภาคเรียน  เสียงช่วงที่1   เสียงช่วงที่2
 เอกสารความรู้ประกอบการทำวิจัย
   เสียงCommentการหาแบบจำลองผลิตภาพแรงงาน (8ม.ค.51)
   เสียงCommentการหาแบบจำลองการว่างงาน (8ม.ค.51)
   เสียงCommentการหาแบบจำลองค่าจ้าง (8ม.ค.51)
   เสียงCommentวิจัยการจัดการขยะ (8ม.ค.51)
   การเก็บรวบรวมข้อมูล  เสียงบรรยาย
  แบบสอบถามการวิจัยสภาพเศรษฐกิจและความต้องการเข้าสู่
ระบบประกันสังคมของ แรงงานนอกระบบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(21ธ.ค.50) เสียงบรรยายการลงข้อมูลในExcel  (21ธ.ค.50) 
   สรุประเบียบวิธีการวิจัย
   ตัวอย่างหน้าปกแบบสอบถาม ตัวอย่างแบบสอบถาม
   การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSPSS
   ข้อมูล Excel ประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
   ข้อมูล SPSS ประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
   ข้อมูล Output ประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูลSPSS
  สูตรที่ใช้คำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่าง(Word) , (Excel)
   ข้อมูลการออม
  ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ
   ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล, เก็บแบบสอบถาม
 การสืบค้นวิทยานิพนธ์
    วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม 24 มหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 โปรแกรมและการสร้างเว็บไซต์
   โปรแกรม winRAR ,  โปรแกรม Eviews 3.0
   โปรแกรม SPSS10.0 , โปรแกรมAcrobat6.0
  วิธีการสร้างเว็บไซต์ ตัวหนังสือวิ่ง
 เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
       ธนาคารแห่งประเทศไทย
     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
      สำนักนายกรัฐมนตรี
      กระทรวงการคลัง
     กระทรวงพาณิชย์
      กระทรวงอุตสาหกรรม
     กระทรวงแรงงาน
      กรมการจัดหางาน
     กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
      กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     สำนักงานประกันสังคม
ข้อมูลทางแรงงาน
   ธนาคารแห่งประเทศไทย : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร,
      สถานการณ์ด้านแรงงาน , ประชากร แรงงาน ค่าจ้าง
   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :
      ข้อมูลประชากร , ข้อมูลจากการสำรวจแรงงาน , การสำรวจผู้สูงอายุ ,
      ข้อมูลสถานประกอบการและลูกจ้าง ,
   สำนักงานสถิติแห่งชาติ : สถิติประชากรและเคหะสถิติหญิงชาย ,
       สถิติแรงงาน(1) , สถิติการศึกษา , สวัสดิการสังคม
   TDRI : Thailand Economics Information Kit ,        ฐานข้อมูลแรงงานไทย
   กระทรวงแรงงาน : ผลการดำเนินงานของ กรง. , สถิติแรงงาน(2) ,
      อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ,
   กรมการจัดหางาน :
   สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว :
   กองวิจัยตลาดแรงงาน : ระบบข้อมูล GIS ด้านแรงงานจังหวัดต่างๆ ,
      ข้อมูลการว่างงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ข้อมูลสำคัญ ,
      ภาวะการขาดแคลนแรงงาน , ประชากรและกำลังแรงงานปี38-48 ,
      ความสอดคล้องด้านแรงงานไตรมาส2ปี49 ,
   ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ :
   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน42-46
       /43-47 , ผลการประกอบอาชีพอิสระตามกลุ่มอาชีพปี47 ,
       สถิติการพัฒนาฝีมือแรงงานปี46
   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : จำนวนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ,
       จำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ,
       สถิติสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานปี2548 / ปี47 ,
       ผลการดำเนินการตามแผนฯฉบับ9ปี2548 , ค่าจ้างขั้นต่ำต.ค.49 ,
       ข้อมูลสถานประกอบการ , ข้อมูลแรงงานสัมพันธ์ ,
   สำนักงานประกันสังคม : ผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคม ,
       ผลการดำเนินงานกองทุนเงินทดแทน ,
 
 
ตัวอย่างแนวคำถาม
   ตัวอย่างแนวคำถามชุดที่ 1
   ตัวอย่างแนวคำถามชุดที่ 2
   ตัวอย่างแนวคำถามชุดที่ 3 แนวคำตอบ
   ตัวอย่างแนวคำถามชุดที่ 4
   แนวข้อสอบปลายภาค
  แนวข้อสอบปลายภาค 2-50
  เสียงตัวอย่างแนวการตอบข้อสอบ1
      เสียงตัวอย่างแนวการตอบข้อสอบ2
Google
ค้นหาทั่วโลก ค้นหาในเว็บไซต์

           

 ออกแบบ/จัดทำโดย:อาจารย์มานิตย์ ผิวขาว ****ติชมและเสนอแนะเว็บไซตส่งไปที่ Email : manit_nkc@yahoo.com