เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปรัชญา/แนวคิด/การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
ปก
บทที่1 เศรษฐกิจพอเพียง
บทที่2 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่3 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ
บทที่4 การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแนวทางคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1 ความเป็นมา
บทที่2 วรรณกรรมปริทัศน์ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่3 ความหมายเชิงทฤษฎีของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่4 ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
บทที่5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐ
ศาสตร์ในมิติต่างๆ
บทที่6 ตัวอย่างการสร้างความเข้าใจและการขยายผลปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วรรณกรรมปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่2 การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมในระดับต่างๆ
บทที่3 การบริหารเศรษฐกิจรายสาขา
บทที่4 ด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
บทที่5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
บทที่6 ด้านวิถีชีวิต
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทนำ
บทที่1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่2 ปฏิสัมพันธ์โลกาภิวัฒน์กับเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่3 ปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่4 เป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ต่างๆ
บทที่5 ข้อเสนอเพื่อการดำเนินการขั้นต่อไป
ประสบการณ์/การดำเนินงาน
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเพิ่มเติม/ข้อมูล/ข่าว/บทความ
บทที่ 1 บทนำ
     หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง , ที่มา , หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, SWOT เศรษฐกิจพอเพียง ,
     สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในช่วงในอดีต
     จุดกระแสเริ่มต้นจากพระราชดำรัส: พระบรมราโชวาทและ
ะพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
     วิกฤติเศรษฐกิจกับเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 2 ความหมาย ปรัชญา และความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
     ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
     กรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     คุณลักษณะ และเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
     การสร้างพลังอำนาจของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน
     ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ
บทที่ 3 บริบทด้านต่างๆกับเศรษฐกิจพอเพียง
     ปฏิสัมพันธ์โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจพอเพียง , เศรษฐกิจพอ
เพียงกับกระแสโลาภิวัฒน์ ตอน 1 ตอน2 ตอน3 ตอน4 ตอน5
ตอน6 ตอน7 , การเชื่อมโยงโลกาภิวัตน์กับชุมชนภิวัตน์ ,
     เศรษฐกิจพอเพียงระดับหว่างประเทศ ระดับประเทศ ระดับองค์กร ระดับชุมชนเมือง/ชุมชนชนบท
     เศรษฐกิจพอเพียงกับ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม
     การเมือง การบริหาร และการปกครองกับเศรษฐกิจพอเพียง
     การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
     วิถีชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง ด้านจริยธรรม การดำเนินชีวิต ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้านภูมิปัญญา
บทที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     กรอบแนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง
     ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
, ทฤษฎีใหม่, ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น, ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า, ประโยชน์
และข้อควรพิจารณา
, เศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฏีใหม่ ,
     แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในมิติต่างๆและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
,
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ที่ยิ่งใหญ่ของโลก
,
บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านต่างๆ
     การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์
     การจัดการฟาร์มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง,
     การจัดการความรู้กับเศรษฐกิจพอเพียง
     การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาชน
    หลักเศรษฐกิจพอเพียง
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
    เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารงาน
    เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
    เศรษฐกิจพอเพียงกับวัฒนธรรม
    เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
    เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
    เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
     ประโยชน์ของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
บทที่ 6 ก ารขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
     ลักษณะของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
     ปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรัฐธรรมนูญ และแผนพัฒนาฯ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน การรวมกลุ่มและ
ชุมชนเข้มแข็ง และ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
     แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
     เป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
    เครือข่ายวิชาการ, เครือข่ายด้านการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน,
เครือข่ายด้านสื่อมวลชนและประชาชน , เครือข่ายด้านประชาสังคม,
เครือข่ายด้านองค์กรธุรกิจเอกชน , เครือข่ายด้านองค์กรภาครัฐ,
เครือข่ายด้านการเมือง , เครือข่ายด้านผู้นำทางความคิด
บทที่ 7 การปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
     บทบาทชุมชนกับเศรษฐกิจพอเพียง
     การดำเนินการเพื่อขยายเครือข่ายการพัฒนาในระดับพื้นที่
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     การสร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง , 4 ทิศทางสู่สังคมคุณธรรม สอดรับ 5 หลักการปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง,
    การจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
     การแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
     นโยบายเศรษฐกิจมหภาคตามเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 8 กรณีศึกษาการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     เกษตรกร พ่อผอง เกตพิบูลย์ ปราชญ์ผู้เจริญรอยตามพระ
ยุคลบาท
, พ่อทัศน์ กระยอม ปราชญ์ชาวบ้านผู้สำเร็จได้เพราะ 5 พระ,
พ่อบุญเต็ม ชัยลา ปราชญ์ผู้นำอีสานคืนถิ่นแห่งเมืองขอนแก่น ,
เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ ที่ยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง,
     ชุมชน คนอยู่ป่าอยู่ : ภูมิคุ้มกันบ้านละหอกกระสัง,
รงเรียนชาวนา : ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ,
วิถีพอเพียง : บทเรียนจากบ้านสามขา ,
     ธุรกิจ เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ,
     องค์กร คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ต “ซีเอสอาร์” การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนหนึ่งในปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง” ,
     ทั่วไป เศรษฐกิจพอเพียงในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
, เศรษฐกิจพอ เพียงกับการศึกษา/เอกสาร ,
    เครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดต่างๆ
    เครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองคาย
 
บทที่ 9 บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
    
    
ความรู้จากวิทยากรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารงาน
เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงกับวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
  (21ม.ค.51)
ภาพกิจกรรมรายวิชา
  ดูงานรายวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงาน การคลังท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง จ.กรุลเทพฯ-ชลบุร
   ในวันที่ 24-27 ม.ค.51 มีการเดินทาง
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและศึกษาดูงาน
จ.กรุงเทพฯ-ชลบุรี ณ สำนักงานประ
กันสังคม , อบจ.ชลบุรี , บ.สยามโตโย
ต้าอุตสาหกรรม จก.และศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง
 -สปส.เสียงช่วงแรกเสวนาแลกเปลี่ยน
 -สปส.เสียงช่วงพิธีเปิด/เสนอผลการวิจัย
 -สปส.เสียงช่วงบรรยายพิเศษระบบ
ประกันสังคม

 -อบจ.ชลบุรีเสียงบรรยายพิเศษ
 -บ.สยามโตโยต้าฯเสียงบรรยายพิเศษ
 -ศูนย์ฯมาบเอื้องเสียงช่วงบรรยายพิเศษ
 -ศูนย์ฯมาบเอื้องเสียงช่วงดูฐานต่างๆ
 -เสียงแสดงความคิดเห็นสรุปผลการ
ดูงานช่วงระหว่างเดินทางกลับ

   การนำเสนอผลงานวิจัย การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ
และแนวทางการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกพริกชี้ฟ้าใน
เขตตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
  
  ในวันที่11ม.ค.51ที่ผ่านมา นักศึกษา
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงได้นำเสนอ
ผลงานวิจัย ณ อบต.ห้วยสีเสียด
ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย โดยมี
กำนันตำบลห้วยสีเสียด ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอบต.ห้วย
สีเสียดรับฟังและเสนอแนะการวิจัย
ซึ่งขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
   เสียงช่วงการนำเสนอผลงานวิจัย
   เสียงช่วงการเสนอแนะการวิจัย
 ดูงานและเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกร รายวิชา 962368 เศรษฐกิจพอเพียง
ในวันที่ 17 ธ.ค.2550 ดูงานและ
เรียนรู้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านโนนธงชัย ตำบลสระใคร และกลุ่มทอผ้าดอกฝาง บ้านฝางน้อย ตำบลฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย (18 ธ.ค.50)
 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผน
ชุมชนและกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดหนองคายและอุดรธานี ” 
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2550
ณ ห้อง NK1403 อาคารบริหาร
วิทยาเขตหนองคาย ภาพกิจกรรม
เสียงการประชุม
 การเก็บข้อมูลวิจัยการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและแนว
ทางการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกชี้ฟ้าในเขตตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ในวันที่ 31 พ.ย. - 2 ธ.ค.2550 เก็บ
แบบสอบถามในเขตตำบล ห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ภาพกิจกรรม
เสียงสนนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ูบนรถระหว่างเดินทางกลับ

ประกาศการเรียนการสอน

 เอกสารประกอบการสอน ภาค 2 ปี 2552
แผนการสอน ( Course Outline) Pdf 
บทที่ 1 บทนำ   Pdf  Power Point เสียงบรรยาย
บทที่ 2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
           Pdf  Power Point1 เสียงบรรยาย1  เสียงบรรยาย2            เสียงกิจกรรมท้ายบท2
บทที่ 3 ระดับการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          Pdf  Power Point    เสียงบรรยาย
บทที่ 4 ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคส่วนต่าง ๆ
           Pdf  Power Point   เสียงบรรยาย
บทที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียงกับการวางแผนการพัฒนา
           Pdf  Power Point เสียงบรรยาย
บทที่ 6 ก ารขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง    Pdf  Power Point
           เสียงบรรยาย
           เสียงการทำกิจกรรมที่มอบหมายบทที่4-5-6
บทที่ 7 กรณีศึกษาการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           Pdf  Power Point เสียงบรรยาย
บทที่ 8 การศึกษาดูงานนอกสถานที่
           Pdf  Power Point เสียงบรรยาย
เสียงการสรุปผลการศึกษาดูงานประจำภาค 2-52
 เอกสารเพิ่มเติม
  การเก็บรวบรวมข้อมูล เสียงบรรยาย
  สรุประเบียบวิธีการวิจัย
  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSPSS
  ข้อมูล Excel ประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
  ข้อมูล SPSS ประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
  ข้อมูล Output ประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูลSPSS
  สูตรที่ใช้คำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่าง(Word) , (Excel)
 การสืบค้นวิทยานิพนธ์
    วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม 24 มหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
     ธนาคารแห่งประเทศไทย
     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
     สำนักนายกรัฐมนตรี
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     กระทรวงการคลัง
     กระทรวงพาณิชย์
     กระทรวงอุตสาหกรรม
     กระทรวงแรงงาน
     
     กรมเศรษฐกิจการคลัง
     กรมสรรพากร
     กรมสรรพสามิต
     กรมศุลกากร
     สำนักการบริหารหนี้สาธารณะ
     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
     TDRI(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย)
     ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
     
 เชื่อมโยงเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียง
      ศูนย์รวมเว็บไซด์เศษฐกิจพอเพียง
      เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
     วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา : เศรษฐกิจพอเพียง
     ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ
      ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง
     หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 4 ภาค
     VDO เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
     เทปการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" โดย “เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)”
     
     
     
เสียงบรรยาย ภาค 2 ปี 2551
     บทที่ 2 ความหมาย ปรัชญา และความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง เสียงบรรยาย1
     บทที่ 3 บริบทด้านต่างๆกับเศรษฐกิจพอเพียง เสียงเรียนรู้1 เสียงเรียนรู้2
 
 
การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1 ความเป็นมา
บทที่2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์
บทที่3 แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่4 ขอบเขตและแนวทางในการดำเนินงาน
บทที่5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
บทที่6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่7 ดัชนีติดตามผลการดำเนินงาน
บทที่8 กลไกการดำเนินงาน
 
อาจารย์มานิตย์  ผิวขาว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://web.nkc.kku.ac.th/manit/     Email: manit_nkc@yahoo.com
สื่อการเรียนการสอน  งานวิจัย/บทความ/แนวคิด  ภาพกิจกรรม  งานวิจัย/บทความ/ผลงานของนักศึกษา  ศิษย์เก่า   หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับ...สู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา>>>รายวิชา 962368เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)...

สื่อการเรียนการสอน
รายวิชา 962368 เศรษฐกิจพอเพียง
Google
สืบค้นทั่วโลก สืบค้นภายในเว็บไซต์           

Counter Stats
entertainment in sydney
entertainment in sydney Counter
จำนวนผู้เข้าชม (เริ่มนับ12พฤศจิกายน2550)


 ออกแบบ/จัดทำโดย:อาจารย์มานิตย์ ผิวขาว ****ติชมและเสนอแนะเว็บไซต์ ส่งไปที่ Email : manit_nkc@yahoo.com

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา รายวิชา 962368เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)